Kvalitní servis notebooků, počítačů, tiskáren, UPS a kamer s pokrytím celé ČR


Přihlášení

Chci objednat

Objednávka opravy
Svoz zdarma
Vaše zakázky
Chci pomoci
Eshop - náhradní díly pro notebooky


Obchodní podmínky prodeje zboží1. Objednávka


Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto základní náležitosti: *označení kupujícího – jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště kupujícího; IČO a DIČ kupujícího, pokud je registrován jako plátce DPH a provozuje podnikatelskou činnost; telefon a e-mail kupujícího.

 • specifikace požadovaného zboží výběrem položky, která obecně určuje předmět objednávky a k níž se vztahují identifikační údaje zákazníkem vyplnění ve formuláři Identifikace zařízení
 • množství požadovaných kusů položky
 • vybraný způsob platby
 • adresu pro dodání zboží a způsob jeho dodání

  Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, prodejní cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat. U položek, kde není jednoznačně určena cena, prodávající nejprve upřesní kupujícímu drhu a prodejní cenu produktu, a až po potvrzení kupujícím se tato objednávka stává závaznou. V ostatních případech (kde ceny jsou jednoznačně uvedeny) je objednávka je po jejím ověření prodávajícím považována mezi stranami za závaznou. Toto ustanovení není pro prodávajícího závazné v případě, že výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů.


2. Platební podmínky


Standardní způsob úhrady kupní ceny dodaného zboží je při jeho převzetí od dopravce, tzn. dobírkou při odběru zboží. Jiné způsoby platby kupní ceny závisí na dohodě kupujícího s prodávajícím při ověření objednávky.


3. Dodání zboží, způsoby dodání


Prodávající s kupujícím se dohodli na níže uvedených způsobech dodání zboží (viz bod 3.1, 3.2. a 3.3.) na území České republiky. Podmínkou pro dodání zboží v uvedeném termínu jsou:

 • ověření objednávky
 • volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce
 • případně provedení dohodnutého způsobu platby na účet prodávajícího (při platbě předem, tzv. na proforma fakturu).

  Objednané zboží je expedováno nejpozději následující pracovní den po splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.


3.1 Na adresu dodání s dobírkou


Zboží je zasláno dopravcem na dobírku. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech obvykle do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném písemné oznámení s uvedením telefonního spojení. Kupující muže kontaktovat dopravce na uvedeném telefonním čísle a dohodnout si jiné místo a čas dodání. Pokud kupující nekontaktuje dopravce, pokusí se dopravce sám kontaktovat kupujícího na telefonním kontaktu získaném od prodejce. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese a ani se mu nepodaří s kupujícím zkontaktovat během následujícího pracovního dne, vrací dopravce zboží zpět prodávajícímu. V případě větší částky k inkasu zpravidla kontaktuje dopravce kupujícího nejprve telefonicky a dohodne si s ním termín doručení zboží předem.


3.2 Na adresu dodání bez dobírky


Zboží je dodáno za stejných podmínek jako s dobírkou s tím, že si kupující dohodne s prodávajícím individuální způsob platby. Kupující je povinen převzít objednané zboží od třetí osoby (logistického partnera prodávajícího), která mu toto dodá prostřednictvím dopravce. Prodávající jako dlužník s tímto způsobem splnění závazku dodat objednané zboží souhlasí.


3.3 Osobní odběr v sídle prodávajícího


Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího. Prodávající vyzve kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce a to nejpozději do jednoho pracovního dne od splnění výše uvedené podmínky pro dodání zboží.


3.4. Místo plnění


Místem plnění při odběru zboží dle bodu 3.1, 3.2 a 3.3 je sklad prodávajícího. Povinnost prodávajícího dodat objednané zboží je splněna jeho předáním kupujícímu v dohodnutém místě plnění nebo okamžikem předání přepravní službě k přepravě do místa určení; tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží (riziko poškození zboží, ztráty, odcizení atd.). Veškeré zboží předané prodávajícím v místě plnění k přepravě je na území ČR pojištěno do výše 30.000,– Kč.


4. Dopravné


K ceně zboží je účtováno dopravné. Tabulka cen dopravného (bez DPH):

 • na dodací adresu s dobírkou v České republice: 120,– Kč / balík
 • na dodací adresu bez dobírky v České republice: 90,– Kč / balík
 • na dodací adresu bez dobírky na Slovensko: cca 300,– Kč / balík
 • osobní odběr v sídle prodávajícího: 0,– Kč.

  K ceně je připočtena příslušná DPH.

  Cena bude upřesněna v závislosti na velikosti a hmotnosti zásilky. Zboží na Slovensko prodávající zasílá až po přijetí celkové částky včetně dopravného na účet prodávajícího.


5. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku


Náklady na telefonování na naše telefonní čísla uvedená v kontaktech jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku Vašeho operátora a tyto náklady si hradí spotřebitel sám.


6. Smluvní pokuta


Smluvní strany se dohodly, že pro případ kdy prodávající vyexpeduje zboží objednané kupujícím a kupující toto zboží od dopravce nepřevezme dle podmínek uvedených ve způsobu dodání, je prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty (storno poplatku) ve výši 500,– Kč, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


7. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení


V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující – spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby začíná běžet lhůta čtrnáctidenní.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 8 občanského zákoníku, kterými jsou zejména:

 • smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele
 • smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a
 • další smlouvy vyjmenované zákonem.

  Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele.

  Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

  Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník – kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.


8. Ochrana osobních údajů


V případě, že je kupujícím fyzická osoba, zadává při objednávce tyto údaje: Jméno a příjmení, Úplná poštovní adresa, Adresa elektronické pošty, Telefonní číslo. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a případnou komunikaci.

Je-li kupující právnická osoba, zadává při registraci navíc následující údaje: Jméno firmy, IČO, DIČ. Pokud je kupujícím fyzická osoba – podnikatel, uvede navíc údaj o místu podnikání, IČO a DIČ. Tyto údaje umožňují provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat platbu kupujícího učiněnou bankovním převodem.

Prodávající chrání soukromá data kupujícího před zneužitím. Tyto informace shromažďuje, aby zkvalitnil svoje služby a neposkytuje je třetím stranám bez souhlasu kupujícího. Používáním internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a použitím informací o sobě i svých nákupech podle výše uvedených pravidel.


9. Ostatní ujednání


Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s těmito podmínkami souhlasí.
Vyplněním a odesláním elektronické objednávky (či jiné formy objednávky prostřednictvím komunikace na dálku, např. faxem) kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z ‚www prohlížeče‘ poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


V Ostravě 1.11.2010

ABAX servisní centrum s.r.o.


Copyright © 2008 Softima s.r.o. & ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o. | NAVRCHOLU.cz